Algemene voorwaarden Newbakelite

 

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Newbakelite overzichtelijk bijeen hoe het o.a. zit met garantie, aansprakelijkheid en betalen.

 

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en offertes die tot stand komen tussen de klant en Newbakelite.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing bij het gebruik van onze website www.newbakelite.com
 3. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Newbakelite behoudt zich het recht voor, om haar algemene voorwaarden aan te passen.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Newbakelite erkend.

 

Artikel 2: Prijzen

 1. Alle prijzen op de Newbakeite webshop zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 2. De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.
 3. Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.
 4. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de Newbakelite aankoopprijs opnieuw vermeld.
 5. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant of toeleverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 3: Levering

 1. Leveringen vinden plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Na ontvangst van de betaling word de bestelling binnen 2 dagen verstuurd. Bij afwijkende levertijd ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht. Als blijkt dat een bestelling niet of alleen gedeeltelijk kan worden uitgevoerd doordat het bestelde niet meer leverbaar is of vertraging heeft, ontvangt u van ons bericht. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 dagen heeft u het recht uw bestelling kostenloos te annuleren. Hiervoor dient u een email of brief aan Newbakelite te sturen. Betalingen zullen in dat geval binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw bericht aan u worden terugstort.
 3. Newbakelite verstuurd via POSTNL.
 4. De verzendkosten worden tijdens het afrekenen van uw bestelling aan u doorberekend, dit gebeurd altijd aangetekend. De prijs is € 6,95. Voor bestellingen die buiten Nederland moeten worden afgeleverd, kunt u voor de verzendkosten contact met ons opnemen.
 5. Gedurende het transport van de producten zal Newbakelite het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering is Newbakelite niet meer verantwoordelijk en zal dit risico op u overgaan.
 6. Mocht er tijdens transport onverhoopt schade zijn ontstaan aan uw bestelling, dient u dit binnen 48 uur na ontvangst te melden via een email met een korte beschrijving en een duidelijk foto.
 7. Alle op de webshop genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4: Ruilen of retourneren

 1. Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft u het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te ruilen of te retourneren, maar wij hanteren een termijn van 30 dagen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
 2. Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen nieuw, onbeschadigd, compleet en voorzien te zijn van de originele verpakking. Als er meerdere zelfde producten zijn besteld, mag er maar 1 uit de verpakking gehaald worden zodat de andere een onbeschadigde verpakking heeft. Indien een artikel is beschadigd of gebruiks-/montagesporen heeft, wordt een retour niet geaccepteerd en volgt geen restitutie van de (volledige) aanschafwaarde. In overleg met de klant wordt de verdere afhandeling bepaald (artikel blijft in principe eigendom van de klant).
 3. Wilt u een product ruilen of retourneren dan dient u dit schriftelijk of via email bij Newbakelite kenbaar te maken.
 4. Bij het retourneren van de bestelling komen de kosten voor het terugzenden voor uw eigen rekening. Zorg dat u het artikel goed verpakt voor de retourzending en een pakbon bijsluit voorzien van uw naam en een factuur of order nummer. Newbakelite stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele transportschade.
 5. Speciaal bestelde producten en aanbiedingen kunnen niet worden geretourneerd.
 6. Newbakelite zal binnen 7 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief verzendkosten aan u terugstorten.

 

Artikel 5: Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Newbakelite zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden Newbakelite slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen van Newbakelite gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen kunnen niet worden geretourneerd.
 5. Newbakelite kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 6: Gegevensbeheer

 1. U dient er voor zorg te dragen dat uw gegevens zoals uw adresgegevens, emailadres en bankrekeningnummer actueel en volledig zijn. Bij gebruikmaking van onze website en onze diensten geeft u aan hier wettelijk bevoegd toe te zijn.
 2. Newbakelite gaat zorgvuldig om met de aan haar verstrekte informatie en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. Newbakelite houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 3. Als u een bestelling plaatst bij Newbakelite, dan zullen we uw gegevens opnemen in ons klantenbestand.
 4. Indien u uw gegevens uit ons bestand wilt laten verwijderen dan kunt u dit kenbaar maken via mail@newbakelite.com
 5. Newbakelite maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van onze mailinglijst te verwijderen.

 

Artikel 8: Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de webshop en de klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webshop heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven.
 2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
 3. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.
 4. De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

 

Artikel 9: Garantie en conformiteit

 1. De door Newbakelite te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die redelijkerwijs gesteld kunnen worden aan deze producten bij normaal gebruik. Bij gebruik buiten Nederland dient u zelf te verifiëren of het product geschikt is voor gebruik.
 2. Newbakelite staat er voor in dat de producten voldoen aan de vermelde specificaties op de website.
 3. U dient het/de geleverd(e)e product(en) bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat het/de product(en) ondeugdelijk of incompleet is/zijn, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending) dit schriftelijk of via email bij Newbakelite kenbaar te maken.
 4. Eventuele gebreken dienen binnen 2 maanden na levering aan Newbakelite schriftelijk of via email te worden gemeld en dient een duidelijk omschrijving  van het gebrek te bevatten. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 5. Indien vaststaat dat er een gebrek is en dit tijdig is aangegeven is zal Newbakelite na ontvangst van de retourzending kosteloos zorg dragen voor herstel, vervanging of het aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terugstorten. Terugzending dient te geschieden in originele verpakking inclusief alle bijbehoren.
 6. Newbakelite is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
 7. Deze garantie geldt niet indien:
  A) en zolang de afnemer jegens Newbakelite in gebreken is;
  B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
  C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld;
  D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 10: Afbeeldingen en specificaties

 1. Gegevens betreffende de gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de webshop van Newbakelite gelden slechts bij benadering. Deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 11: Overmacht

 1. Newbakelite is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Newbakelite evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Newbakelite behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Newbakelite gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Newbakelite is beperkt tot hetgeen in dit artikel omschreven is.
 2. Newbakelite is niet aansprakelijk voor schade door ontstaan door verkeerd gebruik.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. Volledig eigendom van alle door Newbakelite aan u verkochte en geleverde producten blijft bij Newbakelite zolang de volledige verkoopprijs niet is voldaan.

 

Artikel 14: Toepasselijkheid recht

 1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Newbakelite en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Middelburg kennis, tenzij Newbakelite er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
 3. Newbakelite behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden aan te passen.

 

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van de Newbakelite Webshop, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen.

 

Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop!

 

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Newbakelite
Noordweg 70
4353AZ Serooskerke
Nederland

 

T: +31 (0)6 28266585
E: info@newbakelite.com

 

KvK: 93292384
IBAN: NL29 RABO 0383 2387 73 – ten name van New Bakelite